/ Incidència curricular

Tallers sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Propostes docents en format de tallers teòric-pràctics a l’aula i d’activitats complementàries d’aprofundiment per a fomentar el coneixement i la reflexió crítica entorn a les crisis actuals i els reptes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, des d’una perspectiva glocal de les desigualtats i facilitant eines d’acció que contribueixin a transformar-les. Es duen a terme en el marc d’assignatures de diferents disciplines i es dissenyen de manera col·laborativa amb el professorat implicat.

 

Premi TFG de Desenvolupament Sostenible i Justícia Global

Convocatòria anual per premiar els millors Treballs de Final de Grau en l’àmbit del desenvolupament sostenible i la justícia global. Té per objectiu promoure l’interès per la recerca entorn a les temàtiques proposades: desenvolupament sostenible, economia social, drets humans, governança i democràcia participativa, conflictes i construcció de pau, migracions, moviments socials, educació per la justícia global i salut comunitària.

Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global

De caràcter transversal i interdisciplinari, coordinat per la Facultat de CCPP i Sociologia, està adreçat a l’alumnat de grau de qualsevol titulació de la UAB per a cursar com a crèdits optatius. Ofereix eines d’anàlisi per a comprendre les dinàmiques de desigualtat estructural generades pel model imperant i aborda paradigmes de desenvolupament fonamentats en principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Alhora, facilita el coneixement d’estratègies i mecanismes de participació ciutadana amb potencialitat transformadora.

Grups d’Educació per al Desenvolupament en Facultats

Grups de treball horitzontals actualment en actiu a les facultats d’Economia i Empresa, de Veterinària a l’Escola d’Enginyeria per a promoure el tractament acadèmic de l’economia social i solidària, la sobirania alimentària i el desenvolupament humà sostenbile respectivament. Estan formats per membres dels equips de deganat, professorat, estudiants i organitzacions socials. Es discuteix i es plantegen propostes d’incorporació d’aquestes temàtiques als estudis d’aquests centres.

Formació adreçada a professorat

Cursos i tallers especialitzats organitzats en coordinació amb l’Oficina de Qualitat Docent de la UAB. Per una banda, s’han dissenyat i incorporat al seu pla de formació permanent dos cursos orientats a facilitar eines per al desplegament de les competències del pensament crític i el compromís ètic en la tasca docent. Per l’altra, hi ha activitats de formació a mida vinculades als espais de col·laboració amb l’Escola d’Enginyeria i la Facultat de Veterinària que es centren en qüestions de l’àmbit del desenvolupament humà sostenible i la sobirania alimentària.

Xarxa de recursos pedagògics

Col·lecció especialitzada en propostes pedagògiques i recursos per aplicar a l’aula universitària integrada a la nova xarxa de recursos d’educació transformadora promoguda per l’entitat EduAlter.

Grup d’innovació docent

El grup d’interès d’innovació docent en educació superior (GI-IDES) “Les competències transversals del pensament crític i el compromís ètic per a la millora de l’aprenentatge” és un grup interdisciplinari que actua com a espai de reflexió pedagògica al voltant de les dues competències transversals i elabora orientacions per a la transferència a la pràctica docent.